artelino
Auction of Japanese prints ending in 7 hours, 30 minutes and 1 second .

Nyusatsu Nippon Hanga Auction

Item # 67968 - Selection of Views of the Tokaido - Dusk at Tagonoura Beach - Sold for $500 - 4/28/2016
From the series "Tokaido Fukei Senshu" ("Selection of Views of the Tokaido"). Mt. Fuji in the evening glow is seen from Tagonoura.
By Hasui Kawase 1883-1957

artelino wa hanga no itaku-hanbai wo gaka, aikou-ka, dealer no katagata kara uketsukete orimasu. Kyoumi no aru kata wa kaki no gaiyou wo goran kudasai.

Donoyouna Mono wo Shuppin Dekimasuka?

Nihon no hanga (Edo, Meiji jidai kara Gendai), e-hon aruiwa e-hon album (furu-hon).

Sakuhin no Hozon Joutai no Kijun

Shuppin sakuhin wa kochira de hozon jotai no kantei wo itashimasu. Gensoku to shitewa hozon joutai "nami" (fair) ijou no sakuhin dake auction ni shuppin itashimasu. Amari itami, yogore no hidoimono ha shuppin wo miawaseru koto ga arimasu. Saitei kakaku no takasugiru mono wa e-mail nite kyougi itashimasu.

Uketsuke te inai Sakuhin

Houshin to shite shun-ga, "kata ni zankoku, waisetsu", "tanin ni fukaikan, meiwaku wo ataeru naiyou no mono" wa ohikae kudasai.

Shuppin no Saitei Kakaku

Europe kara no shuppin sakuhin zentai kakaku $500 ijou, Europe igai (Nihon, America, Hong Kong nado) kara no shuppin wa $1000 ijou. Hitotsu no sakuhin wa $100 ijou.

Sakuhin wo Okuru Mae ni

Moshi dekireba e-mail de sakuhin no gazo (deji-kame, scanner image), gaka, gadai, nengo, hozon jotai, anata no hoshii saitei kakaku wo okutte kudasai.

Sakuhin no Hyoki ni tsuite

Kaki no joho wo sakuhin to issho ni okutte kudasai.

Tesuryo to Shiharai

Tesuuryo wa rakusatsu kakaku kara 24.00% wo itadaki masu. Tesuuryo wa anata to artelino de kyogi no kekka settei saremasu. artelino wa nyusatsu no ryou, saitei kakaku, ichinen-kan no uriage-ryo nado wo kouryo shite tesuryo wo settei itashimasu. Kijun wa tsugi no youni bunrui sarete imasu.

artelino wa rakusatsu kakaku kara tesuuryo wo hiita seisan wo auction no ato Ni-shuukan inai ni denso (wire transfer, bank remittance) de itashimasu. Shiharai wa anata no konomi de US$, EURO, British Pounds, Nihon Yen de okurukoto ga dekimasu. Joki igai no tesuryo wa arimasen. Tesuryo wa ureta sakuhin dake ni kakarimasu.

Seisan no Oshirase

artelino wa yobi-seisan (preliminary settlement list) wo auction no ato ni-shukan inai, moshi rakusatsu-hin ga henso saretabaai niwa atode shusei sareta seisan wo okurimasu. Seisansho niwa; ureta sakuhin , urenakatta sakuhin, tesuuryo, anata no sakuhin bango, nado ga hyoki sarete imasu.

Urenokori no Sakuhin

Urenokori no sakuhin wa auction no ato ni-shukan inai ni goshitei no jusho ni henso itashimasu. Baai ni yotte wa kochira de tsugi no auction ni noseruka douka handan itashimasu.

Yuso ni tsuite

Anata ga sakuhin wo kochira ni okuru baai niwa, yuso-ryo to hoken wa anata no futan to itashimasu. artelino ga sakuhin wo okurikaesu baai (f.o.b. : free on board) wa kochirade yuso-ryo to hoken wo futan itashimasu. Zeikan ryo (customhouse fee) wa uketori-nin no futan to itashimasu.

Doitsu kokunai igai kara yuso suru baai niwa, shinamono naiyou no tokoro ni Warennummer 97020000 - japanische Farbholzschnitte to kakikonde kudasai.

artelino GmbH
Fuchsbichl 6a
D-82057 Icking
Germany
++49-8178-9978839
++49-8178-9978837
email

Kinshi (Dekinai koto)

Shuppin sareta sakuhin ni jibun de nyusatsu suru koto wa genkin desu. Jibun no shuppin shita sakuhin ni nyusatsu shita kata wa artelino no auction kara sogai saremasu.

Gazo to Naiyo no Chosakuken (Copyright) ni tsuite

artelino ni shuppin (itaku-hanbai) shita tokini, anatakara artelino ga sakuhin no gazo, sakuhin ni tsuiteno setsumei, nedan nado wo kohyo (publish) surukotoga dekiru koto ni doui shita (mitometa) koto to itashimasu. Mochiron hoka no chosakuken to mondai ga nai koto ga zentei desu.

Shuppin wo artelino to kyogi shimashita. Tsugi ni dou shitara yoi no desuka?

Contact

For your consignment proposal or for further questions please contact us by email

Dieter WanczuraAuthor: Dieter Wanczura

CONDITIONS of USEIMPRINTCONTACTCREATE ACCOUNTaccount_circle